skočit na obsah

Povodňový plán - otázky a odpovědi?

Povodňový plán

Co je to povodňový plán?

Povodňový plán obce, povodňový plán výstavby či povodňový plán nemovitosti – pojmy, se kterými se setkal skoro každý. Co to tedy povodňový plán je? Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech, majetku občanů, společnosti a na životním prostředí.

Povodňové plány – vodní zákon č. 254/2001

Povodňovými plány se pro účely vodního zákona rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Kdo má povinnost mít zpracovaný povodňový plán?

Povinnost mít aktuální povodňový plán mají:

Jak zpracuji povodňový plán?

Vzhledem k povaze tohoto dokumentu doporučujeme obrátit se na naše odborné pracovníky a tento záměr diskutovat s nimi. Pro zájemce o vlastní zpracování povodňového plánu stavby či nemovitosti nabízíme možnost zpracování povodňového plánu formou e-learningového kurzu prostřednictvím výukového portálu www.skolimesesami.cz. Součástí portálu je kurz, který zájemce naučí, jak si zpracovat nový povodňový plán nebo aktualizovat stávající povodňový plán včetně všech náležitostí, a rovněž jej upozorní na všechny povinnosti související s danou problematikou.

Co je obsahem povodňového plánu?

Obsah povodňových plánů se dělí na:

Jak častá je aktualizace povodňového plánu?

U povodňových plánů územních celků zpracovatelé každoročně prověřují jejich aktuálnost zpravidla před obdobím jarního tání a toto prověření dokladují. Ostatní povodňové plány (stavby, nemovitosti) zpracovatelé přezkoumávají při podstatných změnách podmínek, za nichž byly zpracovány. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba úpravy nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak zpracovatelé neprodleně.

Kdo schvaluje povodňový plán?

Zpracovaný povodňový plán je podstoupen k vyjádření správci povodí a vodního toku a následně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který schválí soulad povodňového plánu s nadřazeným povodňovým plánem.

Nemám povodňový plán – hrozí mi pokuta?

Porušením povinnosti vypracovat povodňový plán se vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně dopouští, v případě občana přestupku dle ust.§121 odst.2 písm. a) vodního zákona, v případě podnikatele správního deliktu dle ust.§125f odst.2 písm.a) vodního zákona, za které hrozí pokuta do výše 100 000 Kč. Přestupkové a sankční řízení vede příslušný vodoprávní úřad.

Co je digitální povodňový plán?

Zákazníkům se specifickými požadavky a nároky nabízíme zpracování interaktivní digitální podoby povodňového plánu. Digitální povodňový plán umožňuje oproti klasickému publikování (tištěná verze nebo elektronická verze) mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí odkazů – jak mezi jednotlivými částmi textu, tak mezi grafickou částí (mapovými pohledy). Mapové podklady mohou zobrazit konkrétní navolený obsah jednotlivých prvků a tím vhodně pomoci při rychlém vyhledávání informací. Odkazem lze z databází mapového serveru zobrazit i potřebné informace (např. tabulky, evakuační trasy, katastrální mapy, atd.).