skočit na obsah

O společnosti


Společnost ENVIPARTNER, s.r.o. byla založena v roce 2009.

Počátky působení společnosti na trhu byly orientovány zejména na komplexní služby dotačního poradenství v oblasti životního prostředí. Hlavní náplní obchodní činnosti byly odborné konzultace projektového záměru, zpracování studií proveditelnosti, přípravy, realizace a čerpání finančních prostředků až po dokončení projektů včetně závěrečného vyhodnocení. V současné době stále patří dotační poradenství mezi hlavní pilíř společnosti.


Během svého působení společnost ENVIPARTNER, s.r.o. zpracovala více jak 300 projektů z Operačního programu Životní prostředí, tak i z jiných dotačních titulů, přičemž úspěšnost přidělení dotace pro žadatele dosahuje 98%. Významné zakázky můžete shlédnout v referenčním listu.

Další významnou činností společnosti ENVIPARTNER, s.r.o. je krizové řízení, kterým se společnost zabývá taktéž již od počátečního působení na trhu. Hlavní náplní je tvorba povodňových plánů, digitálních povodňových plánů, havarijních plánů, povodňových plánů vlastníků nemovitostí a povodňových plánů staveb. Pro zlepšení povědomí o povodňové problematice a také pro zjednodušení orientace dotčených osob společnost vytvořila a provozuje vlastní "Elektronický Digitální Povodňový Portál – EDPP.cz", který poskytuje nejen obcím, městům, ORP a svazkům obcí komplexní zajištění služeb v oblasti povodňové ochrany.

Jen během provozování portálu společnost zpracovala více než 250 povodňových plánů obcí, měst, svazků obcí i mikroregionů a také správních obvodů obcí s rozšířenou působností napříč celou ČR. V problematice povodňové ochrany nelze upřednostnit velké obce před malými, proto společnost věnuje stejnou péči všem klientům. Na vybraný vzorek zpracovaných povodňových plánů se můžete podívat v referenčním listu, pokud máte zájem více proniknout do povodňové problematiky, můžete pokračovat na stránky EDPP.cz.

Díky široké základně spokojených klientů z celé ČR, zejména z řad měst a obcí, společnost začala zaznamenávat časté podněty ke zlepšení a další spolupráci i z jiných oblastí, než byla původní činnost firmy. Častým požadavkem klientů bylo zlepšení vzdělanosti svých zaměstnanců a také možnost jednoduchého testování znalostí.Na tento fakt společnost zareagovala navýšením kapacit a svoji činnost zaměřila i na moderní vzdělávací metody – e-learning. Vzhledem k požadavkům na vytvoření e-learningových kurzů, věnovaným různorodým tématům, společnost vytvořila a provozuje výukový portál skolimesesami.cz, kde si klient může vybrat mezi již vytvořeným kurzem věnující se danému tématu, nebo e-learningovým kurzem vytvořeným na míru dle vlastních představ.

Aktuálním požadavkem klientů je všestranná mapová aplikace, která umožní vlastní mapování v terénu s propojením mobilní GIS aplikací. Na tento požadavek společnost zareagovala vytvořením nové IT & GIS sekce v roce 2012 a po letech vlastního vývoje společnost představila v říjnu 2014 novou mapovou aplikaci. Spektrum činností společnosti se taktéž rozšířilo o poskytování služeb v podobě dodávek mapových a gis aplikací na klíč. Speciální uživatelské aplikace byly orientovány také na pasporty majetku a technického vybavení uživatelů či tvorbu územně-plánovací dokumentace.

Ve společnosti působí odborně kvalifikovaní zaměstnanci s dlouholetou praxí, autorizacemi, certifikacemi a osvědčeními z různých oborů souvisejících s životním prostředím, dotační politikou a informačními technologiemi.

V současnosti tak společnost ENVIPARTNER, s.r.o. poskytuje široké spektrum služeb, věnované dotačnímu poradenství, krizovému řízení, vývoji GIS aplikací a správě dat a mapových portálů sloužících nejen k pasportizaci.