skočit na obsah

Havarijní plán - otázky a odpovědi?

Havarijní plán

Co je to havarijní plán?

Havarijní plán slouží k prevenci úniku závadných látek do vod a současně připravuje uživatele těchto látek na případ havárie.

Kdo má povinnost mít zpracovaný havarijní plán?

Tato povinnost se týká všech uživatelů závadných látek (tj. fyzických i právnických osob), které se závadnými látkami nakládají ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (například nakládání se závadnými látkami v bezprostřední blízkosti vodních toků či nakládání se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami).

Co jsou to závadné látky?

Závadné látky jsou látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Mezi takové látky patří mimo jiné i organická hnojiva živočišného původu jako je například kejda, hnůj, močůvka atd. V příloze č. 1 k zákonu jsou uvedeny skupiny nebezpečných závadných látek a zvlášť nebezpečných závadných látek, což jsou prioritní látky, které představují významné riziko pro vodní prostředí a související ekosystémy. U těchto látek platí přísnější podmínky při posuzování povinnosti, zpracovat havarijní plán.

Proč mít zpracovaný havarijní plán?

Plán opatření pro případ havarijního úniku látek závadných vodám (dále jen „Havarijní plán“) je vypracován na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, která byla v roce 2011 zásadním způsobem novelizována vyhláškou 175/2011, s cílem stanovit možná rizika úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod a do kanalizace.

Jak zpracuji havarijní plán?

Vzhledem k povaze tohoto dokumentu doporučujeme obrátit se na naše odborné pracovníky a tento záměr diskutovat s nimi. Pro zájemce o vlastní zpracování havarijního plánu nabízíme možnost zpracování havarijního plánu formou e-learningového kurzu prostřednictvím výukového portálu www.skolimesesami.cz. Součástí portálu je například kurz, který zájemce naučí, jak si zpracovat nový havarijní plán nebo aktualizovat stávající havarijní plán včetně všech náležitostí, a rovněž jej upozorní na všechny povinnosti související s danou problematikou.

Co je obsahem havarijního plánu?

Náležitosti plánu opatření pro případ havárie podrobně popisuje Vyhláška č. 250/2005 Sb. Havarijní plány podle této vyhlášky musí obsahovat především:

Jak častá je aktualizace havarijního plánu?

Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu je nezbytné aktualizovat do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní plán nebo jeho aktualizované části se opětovně zašlou vodoprávnímu úřadu.

Kdo schvaluje havarijní plán?

Zpracovaný havarijní plán je podstoupen k vyjádření správci povodí a následně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který povede vodoprávní řízení. Po jeho schválení je nezbytně nutné prokazatelné seznámení zaměstnanců podniku se schváleným havarijním plánem.

Nemám havarijní plán – hrozí mi pokuta?

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu a nemá schválený havarijní plán, se dopouští správního deliktu, za který je možné uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč. Podobně může být právnická nebo podnikající fyzická osoba postihována, pokud poruší povinnosti při haváriích stanovené Zák. 254/2001 Sb.

Co je digitální havarijní plán?

Zákazníkům se specifickými požadavky a nároky nabízíme zpracování interaktivní digitální podoby havarijního plánu. Tato moderní podoba havarijního plánu v interaktivní digitální formě umožňuje snazší aktualizaci údajů, zrychluje a zefektivňuje práci a především poskytuje mnohem přehlednější a dynamičtější zobrazení informací, a to zejména grafických (plány, evakuační trasy, mapy, nákresy, tabulky a výpočty).